Adatvédelmi szabályzat a ZEKI Oktatási Központ működéséhez.

Schmidt Andrea Julianna ZEKI OK ev. (székhely: 1173 Budapest, Pesti út 17., adószám: 57253486-1-42) és
Fülöp Gabriella Mozgásfejlesztés és Oktatásszervezés ev. (székhely: 1117 Budapest, Szerémi út 7/A., adószám: 53089775-1-43) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) aláveti magát a következő tájékoztatóban írtaknak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen Jogi Nyilatkozat (adatvédelmi szabályzat) kiterjed a https://www.zeki.hu/ domain név összes aloldalára és összes aldomain nevére, valamint az aldomainek aloldalaira, és az említett oldalakon elérhető vagy onnan letölthető anyagokra, információkra.

A Jogi Nyilatkozat (adatvédelmi szabályzat) érvényes 2020.június 10.-től visszavonásig.

Schmidt Andrea Julianna ZEKI OK ev. és
Fülöp Gabriella Mozgásfejlesztés és Oktatásszervezés ev. fenntartja magának a jogot a Jogi Nyilatkozat (adatvédelmi szabályzat) előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Schmidt Andrea Julianna ZEKI OK ev.
Székhely: 1173 Budapest, Pesti út 17.
E-mail: info@zeki.hu
Telefon: +36 30 867 2251
és
Név: Fülöp Gabriella Mozgásfejlesztés és Oktatásszervezés ev.
Székhely: 1117 Budapest, Szerémi út 7/A.
E-mail: info@zeki.hu
Telefon: +36 70 428 3898

Bevezetés

Nagyon fontos számunkra a weboldalunk látogatói személyes adatainak védelme, és elkötelezettek vagyunk ennek megfelelő biztosítása mellett. Ez az adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatást nyújt arról, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait.

Ha hozzájárul a sütik használatához a jelen adatvédelmi szabályzat feltételeinek megfelelően, amikor először látogatja meg weboldalunkat, azzal engedélyezi számunkra a sütik használatát minden egyes alkalommal, amikor Ön meglátogatja weboldalunkat.

Adatvédelmi szabályzat: A személyes adatok gyűjtése

A következő típusú személyes adatokat gyűjthetjük, tárolhatjuk és felhasználhatjuk:

 1. a weboldalunkon a jelentkezési lap kitöltésekor megadott információkat, például a nevét, az e-mail-címét, telefonszámát, gyermeke nevét, osztályát, valamint a számlázáshoz szükséges adatokat, a tanfolyam megjelölését;
 2. a weboldalunkon a szolgáltatásaink igénybevételekor megadott információkat;
 3. az e-mailben vagy a weboldalunkon keresztül az Ön által elküldött információkat, beleértve azok tartalmát és metaadatait;
 4. minden egyéb személyes információt, amelyet elküldött számunkra.

Mielőtt valamely másik személy személyes adatait feltárná előttünk, Önnek kötelező az adott személy hozzájárulásával rendelkeznie a személyes adatok megosztását, valamint a személyes adatoknak a jelen adatvédelmi nyilatkozat előírásaival összhangban történő feldolgozását illetően.

Az Ön személyes adatainak felhasználása

A weboldalunkon keresztül számunkra elküldött személyes adatokat a jelen adatvédelmi szabályzatban vagy a weboldal vonatkozó oldalain meghatározott célokra használjuk fel. Az Ön személyes adatait a következő célokra használhatjuk fel:

 1. a weboldalunk és a vállalkozásunk adminisztrálása
 2.  weboldalunkon található szolgáltatások, tanfolyamok elérhetővé tétele az Ön gyermeke számára
 3. Gyermek neve: A tanfolyami csoportjainak beosztásánál tudnunk kell, hogy melyik gyereket, melyik csoportba osztottuk be. Illetve a tanfolyamon lévő részvétel igazolására szükséges jelenléti íven is be kell tudnunk azonosítani diákjainkat.
 4. Gyermek lakcíme: A szabályszerű számla kiállításához, illetve azonos nevű diákok megkülönböztetéséhez szükséges
 5. Szülő/Gondviselő neve: Azonos nevű diákok megkülönböztetéséhez szükséges adat. Továbbá 16. életév alatt az adatszolgáltatáshoz, megrendeléshez szülői hozzájárulás szükséges
 6. Szülő/Gondviselő telefon: Kapcsolattartás, a számlázással vagy az oktatással kapcsolatos kérdések, tájékoztatás
 7. Szülő/Gondviselő e-mail: Kapcsolattartás, a számlázással vagy az oktatással kapcsolatos kérdések, tájékoztatás, információk továbbítása céljából
 8. Befizető neve/címe: Számlázással kapcsolatos kérdések, tájékoztatás
 9. a weboldalunkon keresztül megvásárolt szolgáltatások nyújtása az Ön gyermeke részére;
 10. számlák és fizetési emlékeztetők küldése, és Öntől a befizetések begyűjtése;
 11. nem marketing célú tájékoztató jellegű információ küldése az Ön és gyermeke részére;
 12. olyan e-mail-értesítések küldése Önnek, amelyeket Ön kifejezetten kért;
 13. e-mail-hírlevelünk küldése Önnek, ha azt igényelte (bármikor értesíthet minket, ha már nem kéri a hírlevelet);
 14. a weboldal nem adja el vagy osztja meg a személyazonosításra alkalmas információkat harmadik felek részére
 15. nem adjuk át az Ön személyes adatait harmadik feleknek ezen harmadik felek vagy más harmadik felek által folytatott közvetlen marketing céljából.
 16. a weboldalunkkal kapcsolatos, az Ön által vagy az Önről tett tudakozódások és panaszok kezelése;
 17. a weboldalunk biztonságának megőrzése és a csalások megelőzése;
 18. a weboldalunk használatát szabályozó feltételek betartásának ellenőrzése (ideértve a weboldal privát üzenetküldő szolgáltatásán keresztül küldött privát üzenetek nyomon követését is); valamint
 19. egyéb felhasználások.

Adatvédelmi szabályzat: Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

adatkezelő megnevezése: Aruwa-Fehér Margit Tünde ev.
adatkezelő címe: 1174 Budapest, Kvasz András utca 22. fsz. 2.

Az adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Adatvédelmi szabályzat: A személyes adatok közzététele

A személyes adatait bármilyen alkalmazottunkkal, tanárunkkal közölhetjük, amennyiben ez észszerű és szükséges a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott célok biztosításához.

A személyes adatait közzétehetjük:

 1. olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli;
 2. a folyamatban lévő vagy jövőbeni bírósági eljárásokkal kapcsolatban;
 3. a törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében

A jelen adatvédelmi szabályzatban foglalt esetek kivételével az Ön személyes adatait nem adjuk át harmadik feleknek.

A személyes adatok megőrzése

 1. A jelen F. szakasz tájékoztat az adatmegőrzési irányelveinkről és eljárásainkról, amelyek célja annak biztosítása, hogy a személyes adatok megőrzésére és törlésére vonatkozó jogi kötelezettségeinknek megfelelően járjunk el.
 2. A személyes adatokat, amelyeket bármilyen célból vagy célokból feldolgozunk, tilos annál hosszabb ideig megőrizni, mint amennyi ideig szükséges a tárolásuk ehhez a célhoz vagy célokhoz.
 3. Az F-2. cikkely sérelme nélkül, általában az alábbiakban meghatározott kategóriákba tartozó személyes adatokat töröljük az alábbiakban megadott dátumban/időpontban:
  1. a személyes adattípus törlése ekkor történik meg:
   Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A tanév végéig, június 15-ig tart. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
 4. Az F. szakasz egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül, a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat (beleértve az elektronikus dokumentumokat is) az alábbiaknak megfelelően megőrizzük:
  1. olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli;
  2. amennyiben a dokumentumok relevánsak lehetnek bármilyen folyamatban lévő vagy jövőbeni bírósági eljárásban;
  3. törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (többek között: a csalások megelőzése).

Az Ön személyes adatainak biztonsága

 1. Megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti óvintézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzuk a személyes adatai elvesztését, a velük való visszaélést vagy a módosításukat.
 2. Minden, az Ön által megadott személyes információt biztonságosan tárolunk.
 3. Ön tudomásul veszi, hogy az információ továbbítása az interneten keresztül alapvetően bizonytalan jellegű, és nem garantálhatjuk az interneten keresztül továbbított adatok biztonságát.

Adatvédelmi szabályzat: Tárhelyszolgáltató

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhelyszolgáltatás
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
 3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhelyszolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Info tv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Adatvédelmi szabályzat: Módosítások

Időnként frissíthetjük ezt az adatvédelmi szabályzatot úgy, hogy közzétesszük az új verzióját a weboldalunkon. Időnként ellenőrizze ezt az oldalt annak érdekében, hogy megismerje az adatvédelmi nyilatkozat módosításait. Önt az adatvédelmi nyilatkozat változásairól e-mailben vagy a weboldalunkon található privát üzenetküldő rendszeren keresztül értesíthetjük.

Adatvédelmi szabályzat: Az Ön jogai

Felszólíthat minket arra, hogy bocsátsunk rendelkezésére minden személyes információt, amely nálunk elérhető Önről;

A törvény által megengedett mértékben visszatarthatjuk az Ön által kért személyes információkat.

Bármikor felszólíthat bennünket arra, hogy marketing célból ne dolgozzuk fel személyes adatait.

A gyakorlatban Ön általában előzőleg kifejezetten egyetért azzal, hogy személyes adatait felhasználhatjuk marketing célokra, vagy pedig lehetőséget biztosítunk az Ön számára azt illetően, hogy visszautasíthassa a személyes adatai marketing célokra történő felhasználását.

Adatvédelmi szabályzat: Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Az adatok frissítése

Kérjük, tudassa velünk, ha javítani vagy frissíteni kell az Önnel kapcsolatosan általunk tárolt személyes adatokat.

Adatvédelmi szabályzat: Sütik

Weboldalunk sütiket alkalmaz. A süti egy azonosítót (betűket és számokat) tartalmazó fájlnak felel meg, amelyet a webszerver küld a webböngészőnek, és amelyet a böngésző eltárol. Ezután megtörténik az azonosító visszaküldése a szerverhez minden alkalommal, amikor a böngésző lekér egy adott oldalt a szerverről. A sütik lehetnek „tartós” vagy „munkamenet” sütik: a tartós sütiket a böngésző tárolja, és a megadott lejárati időpontig érvényben maradnak, kivéve, ha a felhasználó a lejárati idő előtt törli őket; a munkamenet süti ezzel szemben lejár a felhasználói munkamenet végén, amikor a böngészőt bezárja a felhasználó. A sütik általában nem tartalmaznak olyan információt, amely által személyesen azonosítható lenne a felhasználó, azonban az Önről általunk tárolt személyes adatok kapcsolódhatnak a sütikben tárolt, illetve a sütikből kiolvasható információkhoz. Weboldalunkon kizárólag munkamenet sütiket használunk.

Az általunk a weboldalunkon alkalmazott sütik nevét, valamint azok felhasználási céljait az alábbiakban ismertetjük:

 1. a weboldalunkon a Google Analytics és az Adwords szoftverek segítségével a számítógép felismerése, amikor egy felhasználó a tanfolyamok megismerése céljából meglátogatja a weboldalt / a felhasználók nyomon követése, miközben navigálnak a weboldalon / a weboldal használhatóságának javítása / a weboldal használatának elemzése / a weboldal adminisztrálása / a csalások megakadályozása és a weboldal biztonságának javítása / a weboldal testre szabása minden egyes felhasználó számára / a célzott reklámok használata, amelyek adott felhasználók számára különösen érdekesek lehetnek, / további célok leírása;
 2. A Facebook plug-in használatával kapcsolatos adatkezelés esetén adatfeldolgozó:
  • Facebook Inc.
  • telefon: +1 650-543-4800,
  • e-mail: privacyshield@support.facebook.com
  • címe: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA,
  • A Facebook Inc. szerepel a Privacy Shiled Keretegyezmény alapján vezetett megfelelőségi listán.
 • A legtöbb böngészőben beállítható a sütik elfogadásának megtagadása — például:
  • az Internet Explorer böngészőben (10. verziószám) letilthatja a sütiket a sütikezelés felülbírálását érintő beállításokban, ehhez kattintson a következőkre: „Eszközök”, „Internetbeállítások”, „Adatvédelem”, végül pedig a „Speciális” opcióra;
  • A Firefox böngészőben (24. verziószám) az összes süti letiltásához kattintson a következőkre: „Eszközök”, „Opciók”, „Adatvédelem”, ezután a legördülő menüből válassza az „Egyéni beállítások használata előzményekhez” opciót, és törölje a pipát a „Sütik elfogadása” opciónál;
  • A Chrome böngészőben (29. verziószám) az összes süti letiltásához válassza a „Testreszabás és vezérlés” menüt, ezután kattintson a következőkre: „Beállítások”, „Speciális beállítások megjelenítése”, „Tartalombeállítások”, végül válassza ki a „Adatmentés tiltása a webhelyeken” opciót a „Cookie-k” résznél.

Ha letiltja az összes süti használatát

Ha letiltja az összes süti használatát, akkor sok weboldal használhatósága romlani fog. A weboldalunkon pedig egyes funkciók nem lesznek elérhetők az Ön számára.

 • Törölheti a számítógépén már tárolt sütiket is — például:
  • A Firefox böngészőben (24. verziószám) a sütik törléséhez kattintson a következőkre: „Eszközök”, „Opciók”, „Adatvédelem”, ezután válassza az „Egyéni beállításokat használ az előzményekhez” opciót, majd kattintson a „Sütik megjelenítése” opcióra, végül az „Összes eltávolítása” elemre;
  • A Chrome böngészőben (29. verziószám) az összes süti törléséhez válassza a „Testreszabás és vezérlés” menüt, ezután kattintson a következőkre: „Beállítások”, „Speciális beállítások megjelenítése”, „Böngészési adatok törlése”, utóbbinál pedig válassza az „Összes cookie és webhelyadat” lehetőséget, mielőtt a „Böngészési adatok törlése” elemre kattint.

Ha törli a sütiket, akkor sok weboldal használhatósága romlani fog.

Adatvédelmi szabályzat: Az oldal látogatása, a Művek olvasása

A honlap látogatója tudomásul veszi, valamint a honlap és az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban a látogató a ZEKI Oktatási Központ ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a ZEKI Oktatási Központ által nyújtott szolgáltatásoknak nem vásárlója.

A honlapot mindenki csak saját felelősségére látogathatja.
A látogatása során kérjük olvassa el a jelen adatvédelmi szabályzat aktuális tartalmát.

Adatvédelmi szabályzat: Változtatás joga és felelősség kizárása

A weboldalon található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát ZEKI Oktatási Központ fenntartja. A ZEKI Oktatási Központ nem garantálja, bár törekszik rá, hogy a weboldalon naprakész információk szerepeljenek. A változtatás minden esetben bekerül jelen adatvédelmi szabályzatba.

A weboldalon található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint a ZEKI Oktatási Központ tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére. A weboldal olvasóinak minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az általuk követendőnek ítélt gondolatok saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e.

Adatvédelmi szabályzat: Szerzői jogok

A honlap, a honlapon található anyagok, a küldött hírlevelek szerzője: a ZEKI Oktatási Központ
Ez alól kivételt képeznek a külön megjelölt anyagok. (forrás, szerző)

Egyéb rendelkezések

A jelen adatvédelmi szabályzat tartalmát az ADATKEZELŐ bármikor, egyoldalúan módosíthatja, mely a www.zeki.hu oldalon kerül közzétételre, és a közzététel időpontjától lép hatályba.

Forrás

 • Ez a dokumentum a SEQ Legal (seqlegal.com) sablonján alapszik, amelyet a Website Planet módosított (www.websiteplanet.com)
 • a ZEKI Felvételi Előkészítő Központ (2019-2020-ban előzőleg használt név) adatkezelési tájékoztatásának jelenleg is aktuális részei
 • Kiegészítve saját magunk által, a ZEKI Oktatási Központ új vagy módosult tevékenységei alapján.

Az adatvédelmi szabályzat elolvasása után, kérjük olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket is.

ZEKI Oktatási Központ Logó
ZEKI Oktatási Központ