Az iskolaérettség kritériumai

Testi fejlettség

Hatéves korra egy átlagos gyerek kb. 120-130 cm magas, és 20-22 kg. Ha ettől nagyban eltér a gyermek testi fejlettsége, mert az átlagosnál jóval kisebb magassága vagy a súlya, fizikálisan is túlterhelt lesz a gyermek az iskolában. Fáradékonyabb lesz és teljesítménye is hullámzóbb tendenciát mutat.

Fontos a fogváltás megtörténte is, mely jelzi az idegrendszer érettségét. Ha ez nem történik meg, az biztos jele az éretlen idegrendszernek.

A cipőfűző megkötésének képessége a finommozgások fejlettségről, a térbeli tájékozódásról és a vizuális megfigyelőképességről tájékoztatnak minket. Azonban a cipőfűző megkötése gyakorlás kérdése is, így ebből pontos következtetést nem vonhatunk le.

Egészséges, ép érzékszervek

Az írás, olvasás tanulásához nélkülözhetetlen a jól működő látás és hallás megléte. Érzékszervi fogyatékosság vagy az érzékszerv működésének súlyos csökkenése esetén sokkal nehezebb a tanulás. Szinte garantált a tanulási probléma kialakulása.

Jó ceruzafogás

A helytelen ceruzafogás nagyon megnehezíti az írás megtanulását. Sok kudarc éri a gyermeket, melynek következtében lelkileg is sérül. A görcsös ceruzafogás rengeteg energiát emészt fel, ezért hamar elfárad a gyermek. 4-5. osztályban az írás mennyiségének megnövekedése miatt még frusztráltabbá válik a gyermek és a sikertelenség fokozódik.

Elemi mozgások rendezettsége

Kúszás, mászás, mellúszás, lábujjhegyen járás, sarkon járás, guggoló járás, külső talpélen járás, szökdelés zárt és páros lábon, fej megemelése hason és háton fekve. Ha a mozgások kivitelezése nem pontos, az egyértelműen az idegrendszer éretlenségére utal. Ez pedig nagyon nagy mértékben megnehezíti az írás és olvasás megtanulását. 70%-ban nehezíti meg a tanulást és okoz tanulási nehézségeket.

Jó egyensúlyérzék

Szintén idegrendszeri rendellenességre utal az egyensúlyérzék bizonytalansága, ami tanulási nehézséget, figyelemkoncentrációs és magatartási zavart okozhat.

Finommozgások pontossága

A vállöveknek, csuklónak, ujjaknak mozgékonynak, függetlennek kell lenniük. Ez előfeltétele az írástanulásnak. A beszédmozgás is finommozgás.

Keresztcsatornák

A keresztcsatorna szerepe, hogy a gyermek egymástól függetlenül tudja mozgatni a végtagjait. Ha nem történt meg a végtagok egymástól való függetlenedése, a gyermek nem csak a kezével ír, hanem sokszor a lába, nyelve, egész teste követi a kéz mozgást. Az akaratlan, felesleges mozgások nagyon lefárasztják a gyermeket, hamar elfárad az írástól.

Testséma

Nagyon fontos, hogy a gyermek ismerje saját testét, méghozzá biztonsággal. Pontosan kell ismernie a testét és azokat meg kell tudnia nevezni, mutatni. Ha bizonytalan a testséma, a gyermek számára a világban való tájékozódás is bizonytalanná válik.

Dominanciák (kéz, láb, szem, fül)

Fontos, hogy az iskolába kerülő gyermek kialakult kézdominanciával rendelkezzen. A nem megfelelő kézzel történő írástanulás nehezíti az írás, olvasás megtanulását. Súlyosabb esetben beszédzavarhoz is vezethet, pl. dadogás.

A dominanciák akkor hibátlanok, ha azonos oldalra esnek. Az ellentétes oldali lábhasználat pl. gyakran jár együtt a számolási készség gyengeségével.

Az ellenoldali szem használata átállíthatja a kezet. Az ilyen gyerekek gyakrabban olvasnak visszafelé, felcserélnek betűket, akár szótagokat. Lassúbb a szövegértésük, és a szövegre való emlékezésük. A füldominancia akkor jó, ha domináns kéz oldalára esik. Az ellenoldali fül használata eredményezhet pontatlan és lassúbb beszédhallást, ritmus gyengeséget.

Szemmozgás koordináltsága

Ha a két szem koordinálatlanul mozog, vagy nehezen fixál, az olvasás, és az írás megtanulását nehezíti. A túl tág pupilla is olvasászavart okozhat.

Térérzékelés

Bizonytalan térérzékelés a gyermek nyugtalanságát okozhatja. Egész személyisége bizonytalanná válhat. Indokolatlan félelmei lehetnek, ami akár agresszióban nyilvánulhat meg.

A térirányok felismerése térben és síkban elengedhetetlen feltétele az írás, olvasás megtanulásának.

Reprodukáló képesség térben és síkban előfeltétele annak, hogy a gyermek le tudja utánozni, másolni a látott mozdulatot, térbeli konstrukciót, vagy a síkban alkotott mintát. Ennek hiányában képtelen lesz önállóan dolgozni. Képtelen lesz átfordítani a tanítói utasítást, mintát. Mint tudjuk ugyanis, a tanulás egyik legfontosabb útja az utánzás, másolás.

Soralkotás, sorritmus folytatása

Az írástérben és időben meghatározott rend, szabály szerint alkotott sor. Az olvasás egy betűsor dekódolása. Vagyis a soralkotás képessége nélkül lehetetlen megtanulni írni, olvasni.

Iránykövetés képessége

A gyermek keze képes legyen a gyors, hirtelen irányváltoztatásra. Vizsgálat tárgyát képezi az is, hogy a gyermek számára melyik a természetes irány. Az, hogy balról jobbra haladva írunk, olvasunk, megállapodás kérdése, nincs köze a természetességhez. Nem biztos, hogy a gyermek számára magától értetődő ez az irány. Ezt meg kell tanulnia.

Alak-háttér megkülönböztetése

A fontos információk kiválasztásához szükséges a biztos alak-háttér megkülönböztetése. Azért kell, hogy a gyermek el tudjon vonatkoztatni a zavaró körülményektől, meg tudja különböztetni az alakot a háttértől. Ennek hiánya okozza a figyelem elterelődését, elvonja a figyelmet az olvasott szövegről, tekintete ugrál a sorok között.

Gestalt látás

Az olvasástanuláshoz szükséges képesség. Ettől függ, hogy a gyermek tudja-e a részeket egészként értékelni, a betűsort szóként értelmezni. Fejletlensége okozza az összeolvasás nehézségét.

Alak, forma, szín és nagyságállandóság

A betűfelismeréshez, olvasáshoz szükséges képesség. Fejletlensége okozza, hogy a gyermek nem tudja megkülönböztetni, megfeleltetni a kis és nagybetűket. Nem tud nyomtatottról írottra átfordítani.

Mint tudjuk, minden hangnak négy betűalakját kell megjegyeznie, és ezek a betűalakok előfordul, hogy nem is hasonlítanak egymásra. Ezen képesség hiányában ez lehetetlen lenne.

Azonosság felismerése a betűfelismeréshez szükséges. Ez teszi lehetővé, hogy különböző szövegkörnyezetben is felismerje a betűket.

Különbözőség felismerése szintén a betűfelismeréshez szükséges. Fejlett megkülönböztető képesség nélkül nagyon nehéz az olvasás, írás megtanulása. Hiánya betűtévesztést, helyesírási nehézséget okoz.

Auditív megkülönböztetés

Az egyes hangok elkülönítésének képességét jelenti, az időtartam meghallását, a zöngés-zöngétlen hangok megkülönböztetését. Hiánya nehezíti az írás-olvasás megtanulását. Komoly helyesírási nehézséget okoz.

Analizálás-szintetizálás

Előfeltétele az olvasás, írás megtanulásának. Azt jelenti képes-e a gyermek hangokra bontani a szavakat, és a hangokból képes-e szavakat összerakni. Hiánya gyenge olvasást, írást, helyesírási nehézséget eredményez.

Átfordítási képesség

Ez az a képesség, amikor az egyik érzékelési síkon szerzett ismeretet egy másik érzékelési síkon reprodukáljuk. Amikor a látott, hallott, tapintott, vagy emlékképek formájában tárolt ismereteket képi formában jelenítjük meg, vagy egy jelsorral; az írással. Átfordítás az is, ha elmondjuk, amit látunk, hallunk, tapintunk. Hiánya nagy nehézséget okoz a tollbamondásnál, vezethet írásképtelenséghez, rajzolási képtelenséghez, szóbeli felelet nehézségéhez.

Általános tájékozottság

Egy hat éves gyermeknek széleskörű ismeretekkel kell rendelkeznie az őt körülvevő világról. Tudnia kell a saját nevét, életkorát, születési idejét, szülei nevét, szülei foglalkozását. Életkorának megfelelően el kell tudni helyezni magát időben, társadalmi környezetben. Ismernie kell az évszakokat, napszakokat, napokat, és azok változásait.

Beszédkészség

Iskolakezdésre tökéletesen kell ismernie az anyanyelvét. Árnyaltan, összefüggően és grammatikailag helyesen kell megfogalmaznia érzelmeit, gondolatát. Egy adott képről, összefüggő mondatokban kell beszélnie.

Gondolkodás

A megfelelő szintű fogalmi gondolkodás előfeltétele az iskolai életnek. Ekkora már spontán el kell végeznie az elemi gondolkodási műveleteket. Ha gondolkodásmenete nem logikus, vagy nem tudja elvégezni az elemi gondolkodási műveleteket, mint pl. összefüggések felismerése, következtetések levonása, elemi logikai műveletek, ítéletalkotás, felmerül az értelmi fogyatékosság gyanúja.

Problémamegoldó gondolkodás

Fejletlensége megnehezíti az írás, olvasás tanulását, a beilleszkedést. Képtelen lesz az önálló munkára.

Emlékezet

A tanulásban elengedhetetlen az emlékezet megfelelő szintű fejlettsége. Szükséges a bevéséséhez, feladattartáshoz.

Ehhez a következőkre van szükség:
Vizuális emlékezet
– mechanikus
– késleltetett
Auditív emlékezet
– mechanikus, szó, szám
– késeltetett
– hosszú távú
Ritmus emlékezet

Bármelyik emlékezetfajta elégtelen működése nagyon megnehezíti a tanulási folyamatot. Hiányosságai lehetetlenné teszik az ismeretek rendszerré szerveződését, így az alkotó felhasználás sem történik meg.

Figyelem

A jól rögzíthető és tartós figyelem elengedhetetlen feltétele az iskolába lépésnek, így a tanulásnak is. A nehezen rögzíthető, könnyen elterelhető, megtapadó figyelem nehezíti, és/vagy lehetetlenné teszi az ismeretszerzést. Ez a tünet sokszor jelentkezik súlyos magatartási és beilleszkedési problémával is.

Emberrajz

10-12 éves korig összefüggést mutat az IQ fejlődésével. A családrajz tájékoztat a család érzelmeiről, a családban elfoglalt helyéről.

Feladattudat, feladattartás

Iskolai munka elengedhetetlen része. Az iskolaérett gyermek megérti, hogy vannak kötelességei, melyeknek akkor is eleget kell tennie, ha nincs hozzá kedve, fáradt, vagy inkább játszana. Ha ez nem alakul ki, nehéz lesz számára az iskola. A feladattudat 6 éves kor körül alakul ki.

Jó kudarctűrő képesség

Nélkülözhetetlen a tanuláshoz és az iskolai sikerekhez. Tudja elfogadni, hogy előfordul, hogy valami nem sikerül elsőre. Lássa be, hogy hibázhat, és ne veszítse el türelmét, ne adja fel a próbálkozást. Tanulja meg, a hibázás a tanulás útja.

Felnőttekhez való viszony

Fontos, hogy a gyermek elfogadja és bizalommal forduljon a felnőttekhez, ha segítségre van szüksége.  A szembeszegülő gyerek megnehezíti saját és társai helyzetét az iskolában.

A felsorolt alapképességek megléte szükséges ahhoz, hogy az iskolai tanulás folyamata örömteli és akadálymentes legyen a gyermekek számára. Egy-egy képesség fejletlensége még nem teszi lehetetlenné a tanulást, de kisebb- nagyobb galibát már okozhatnak. Ha több területen mutat gyengébb teljesítményt a gyermek, felmerül az iskolaéretlenség gyanúja.

Forrás: Kulcsár Mihályné – A tanulás öröm is lehet
(Delacato módszere alapján)

JELENTKEZÉSI LAP